تولید قوطی های فلزی

1401/02/13 در ساعت 20:53:00

مهمترین انواع قوطی های فلزی به شکل غذایی و غیر غذایی وجود دارند. این قوطی های فلزی معمولا به شکل گرد وچهار گوش وجود دارندو قوطی های فلزی گرد به شکل دو تکه و سه تکه هستند.

تولید قوطی های فلزی

 مهمترین انواع قوطی های فلزی به شکل غذایی و غیر غذایی وجود دارند. این قوطی های فلزی معمولا به شکل گرد وچهار گوش وجود دارندو قوطی های فلزی گرد به شکل دو تکه و سه تکه هستند.

الف- قوطی فلزی سه تکه :

1-قوطی فلزی با بدنه درز جوش: بدنه قوطی بعد از رول شدن با جوش الکتریکی مقاوم به صورت سیلندر در می اید.

2-قوطی های فلزی با بدنه درز جوش لیزری 

3-قوطی های فلزی با درز لحیمی:این روش به علت الودگی ناشی از الیاژ کنار گذاشته شده است .

ب-قوطی های فلزی دو تکه :

1-قوطی های فلزی دو تکه بلند: در اثر عملیات و اتو شدن ورق در قالب کششی شکل میگیرد و کف و بدنه ان از یک جنس است.

2-قوطی دو تکه کششی :این قوطی ها با عملیات کشش کمتر انجام میشود.

نظر جدید
0%